2024.05.18.
CímlapHírlapÖnkormányzatVárosi Média

Napirend után

Az októberi testületi ülésen 16 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. Markót Imre városvezető foglalta össze a fontosabb döntéseket.

A teljes élő közvetítés vágatlanul itt tekinhető meg:

A Szent István utca, a Győrffy István utca, a Szent László utca egy-egy szakaszának, illetve a Báthory utca teljes hosszban történő felújításáról döntöttek a képviselők

A háromnegyedéves adatok alapján az energiaárak csökkenésére tekintettel jelentős előirányzat megtakarítás mutatkozik az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében. A Képviselő-testület ennek nyomán az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását megalapozó döntésekről határozott, melynek eredményeként megújulhat a Szent István utca, a Győrffy István utca, a Szent László utca egy-egy szakasza, illetve teljes hosszban a Báthory utca. Törökszentmiklós Városi Ónkormányzat Képviselő-testület az útfelújítások megvalósításához szükséges 111 100 000 Ft forrást a költségvetés beruházási tartalék terhére biztosítja. A 2023. évi útjavítás, kátyúzás keretében felmérésre került a város úthálózatának állapota, mely alapján egyes nagyforgalmú utak esetében indokolttá vált a nagyfelületű útjavítás megvalósítása. Az évközben felszabaduló források a nyáron lehetőséget adtak a Dobó István utca felújítására, a műszaki állapot és a forgalom alapján pedig most a Szent István utca, Győrffy István utca és a Szent László utca egy-egy szakaszának, illetve a Báthory utca teljes hosszban történő nagyfelületű javítására kerülhet sor. A Szent István utca 752 m2-es Deák F. utca – Széchenyi utca közötti szakaszának felújítására megközelítően 13 100 000 Ft-ot, a Szent László utca 2 488 m2-es Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítására 43 100 000 Ft-ot, a Győrffy István utca 1 323 m2-es, Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítására közel 22 900 000 Ft-ot, a Báthory utca 1 848 m2 felújítására pedig mintegy 32 000 000 Ft-ot biztosítanak a 2023. évi költségvetés terhére.  Marsi Péter a Városfejlesztési Osztály vezetője arról tájékoztatott, hogy a felújítására olyan technológiát választottak, amely az útalap megerősítést is tartalmazza, hogy tartósabb lehessen az új burkolat. Ilyen lehet az ún. hideg remixes technológia, amely során a nem megfelelő minőségű, teherbírású alap és burkolat a helyszínen bedolgozásra, és cement vagy más kötőanyag bitumen, vagy bitumenemulzió erősítéssel visszaépítésre kerül az útalapba, amelyre az út jellegétől függően egy vagy kétrétegben kerül az aszfaltborítás. A Képviselő-testület döntése lehetőséget biztosított a beszerzési eljárások lefolytatására, a felújítások előkészítésére, amelyek folyamatban vannak, és bíznak benne, hogy még ebben az évben el tudják kezdeni a munkálatokat.

Elfogadták a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évre szóló munkatervét

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet értelmében az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az igazgató kikéri a fenntartó véleményét is. Jogszabályi kötelezettségének eleget téve, Kolozsvári Andrea intézményvezető elkészítette a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évre szóló munkatervét, melynek célja az intézmény törvényes működésének biztosítása, tervezett, összehangolt feladatellátással az intézmény hatékonyságának növelése a gyermekek, tagintézmények munkakörülményeinek javítása. A munkaterv tartalmazza a vonatkozó jogszabályok által előírt pedagógiai feladatellátást, annak tervezett éves megvalósítását, ismerteti a rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint összefoglalja a kiemelt feladatok időrendi ütemezését. A munkaterv teljesítése a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény minden munkavállalójára nézve kötelezettség, az abban tervezettek megvalósítása munkaköri feladat, annak hatálya kitejed mindazokra is, akik az intézményi ellátást igénybe veszik. A nevelési év 2023. szeptember 1-től, 2024. augusztus 31-ig tart. A nevelés nélküli munkanapok száma 5 nap/nevelési év, mely napokon a tagintézmények szülői igény esetén, az alábbi párosításban biztosítják a gyermekek ellátását, az ügyeletet: Napraforgó – Százszorszép, Aranyalma-Aranykapu, Tulipánkert – Nyitnikék –Napfény. Az intézményben, a fentiek értelmében tehát nincsenek „szünetek”. A hatékony dolgozói létszám- és energiagazdálkodás érdekében, az iskolai tanítási szünetek időpontja, és az áthelyezett munkanapok előtt két héttel, felmérik a szülői igényeket, mert azt tapasztalták, hogy ezekben az időszakokban jelentősen lecsökken a gyermeklétszám. Az ügyeletet igénylő gyermekek számától függően kerül kijelölésre az ügyeletes tagintézmény. Amennyiben az energiaválság hatására takarékossági intézkedéseket kell tenni, úgy az óvodák működésének átszervezésére is sor kerülhet. Az iskolai téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő). Az iskolai téli szünet idejére, az éves munkaterv elfogadásával, a fenntartó engedélyezte a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény ezen időszakra vonatkozó zárva tartását.Igény esetén 2024. január 3. és január 5. között a kijelölt tagintézményben központi ügyeleti ellátást biztosítanak a dolgozó szülők gyermekeinek. A munkaterv tartalmazza a Tagóvodák nyári óvódai ellátás rendjét is. A munkatervben meghatározásra került, hogy atagintézmények bemutatkozását segítő „OVI-nyitogató” nyílt napok 2024.3.04-03.13-ig kerülnek megtartásra, ahola szülők, gyermekeikkel személyesen lehetnek jelen.  Az óvodák bemutatását, megismerését videófilm készítésével segítik. A 2023/2024. nevelési év munkaterve 2023. év szeptember 1. napján lépett hatályba és 2024. augusztus 31-ig érvényes.

A szociálisan rászorulók téli tűzifaanyag támogatására használják fel az M4 Törökszentmiklós-Kisújszállás szakasz építési munkálatai során a kivágott fákat

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Beruházás Vagyongazdálkodási Főosztály beruházás Vagyonkezelési és Vagyonrendezési Osztálytól érkezett megkeresés Önkormányzathoz, amely szerint az M4 Törökszentmiklós-Kisújszállás szakasz építési munkálatai során a kivágott fákból nyert, állami tulajdonban lévő famennyiséget a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ingyenesen az építéssel érintett Önkormányzatok tulajdonába adja, amennyiben az igényt az Önkormányzat kérelmezi. Az átadandó faanyag Törökszentmiklós Városi Önkormányzat esetében 166,39 m3 famennyiséget jelent.  A hatályos kormányrendelet szerint a tulajdonjog átruházásának feltétele a tulajdonba adásra vonatkozó igény, határozott kérelem benyújtása, megjelölve a konkrét felhasználási célt és segítendő feladatot, továbbá az Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket, mely ez esetben a faanyag elszállítását jelenti, valamint a Képviselő-testület határozata, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza.  A Képviselő-testület elfogadta és támogatta a határozatot. A felajánlott famennyiséget a szociálisan rászorulók téli tűzifaanyag támogatására használja fel az Önkormányzat.

Megválasztották a Helyi választási bizottság tagjait

Megkezdődött a 2024. évi helyi önkormányzati általános választás előkészítése, melynek egyik lépése a helyi választási bizottságok egyes tagjainak megválasztása. A választási eljárásról szóló törvény értelmében a Képviselőtestület a Törökszentmiklósi Helyi Választási Bizottság (HVB) három tagját és két póttagot választja, az indítványozás jogát pedig a helyi választási iroda (HVI) vezetőjének adja. A helyi választási iroda vezetője a hivatkozott törvény szerint a jegyző. A Képviselő-testület fentiek figyelembe vételével Dr. Varga Imre jegyző javaslatára a Törökszentmiklósi Helyi Választási Bizottság tagjainak dr. Szűcs Sándort, dr. Nagyné dr. Lukács Zsuzsanna Évát és Bukta Ágnest, póttagoknak Szabó Ferencnét és dr. Zakar József törökszentmiklósi lakosokat választotta meg. A HVB képviselőtestület által választott tagjainak megbízatása a következő, általános önkormányzati választásra megválasztott választási bizottságalakuló üléséig tart.

A Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha beszámolt a 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről 

Dancza Istvánné intézményvezető a beszámolóban kifejtette, hogy annak készítése mindig visszatekintés az eltelt nevelési évre, olyan zárszámadás, amely a munkatervben előirányzott feladatok teljesüléséről, értékeléséről szól. A 2022/2023-as nevelési évben a hatályos jogszabályok alapján, mind szervezeti, mind szakmai önállóságát biztosítottan, rendkívüli esemény zavarása nélkül, zökkenőmentesen zajlott a kisgyermekek napközbeni ellátása. A rezsiköltségek emelkedése pedig óvatos gazdálkodást, a költségvetés takarékos felhasználását tette szükségessé. Törökszentmiklóson a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását Törökszentmiklós Város Bölcsődéje biztosítja, a fenntartói jogokat Törökszentmiklós Városi Város Önkormányzata gyakorolja. A családoknak minden év márciusában jeleznie kell a bölcsőde felé a bölcsődei ellátás iránti igényüket. A gyermekek napközbeni felügyeletét, magas szakmai elvárásoknak megfelelő tudással rendelkező kisgyermeknevelők végzik. A Személyi feltételek tekintetében az engedélyezett dolgozói létszám 19 fő, ebből a betöltött álláshely 18, a szakdolgozók létszáma 11 fő, ebből bölcsődei dajka 2 fő, az üzemeltetéshez kapcsolódó létszám pedig 7 fő. A Bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek száma 2022 évben 62 fő volt.  A 2022. évi előirányzatok felhasználása, és az egész évre jellemző takarékos gazdálkodás lehetővé tette az intézmény szakmai feladatainak magas színvonalú ellátását. Az intézmény összes kiadása 91,5 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 13.819.807 Ft összegű megtakarítást jelentett. A bölcsőde működéséhez szükséges játékok, edényzet, gépek, bútorzat biztosítva volt az év folyamán és a szülők is hozzájárultak a csoportok játékkészletének bővítéséhez. Összességében a bölcsőde tárgyi feltételeiben bekövetkezett változások az elmúlt évhez viszonyítva pozitívan járultak hozzá a dolgozók mindennapjainak könnyebbé tételéhez, valamint a gyermekek bölcsődei életének színesebbé, boldogabbá tételéhez. A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A családra, mint komplex rendszerre tekintenek, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését-gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek korszerű, egészséges, kiegyensúlyozott étkeztetésére is. Az elkövetkezendő évek pedagógiai innovációi között szerepel gyógypedagógus alkalmazása az intézményben, továbbá a környezettudatos és fenntarthatóságra nevelés.

Módosították a Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratát

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenleg hatályos alapító okirata szerint a cég székhelye az 5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12. sz. A Kft. a cég székhelyét át kívánja helyezni az 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 17. sz. alatti címre. A volt VEGYTEK területén felújított, részben üresen álló iroda épület ugyanis korszerűbb, mint a jelenlegi székhelyépületük, továbbá már az energetikai korszerűsítése is megtörtént, és kulturáltabb ügyfélforgalom lebonyolítását teszi lehetővé. A mozgássérültek fogadása a Puskás úti irodában pedig csak jelentős átalakítással lett volna megoldható. Az irodák átköltözése mellett a Puskás Ferenc utca 12. szám alatti cím jelenleg telephelyként továbbra is megmarad. A Képviselő-testület elfogadta a határozati javaslatot. Róth Ervin ügyvezető arról tájékoztatott, hogy a Kft. Puskás Ferenc utca 12. sz. alatti ügyfélszolgálati pontja már el is költözött a Dózsa György út 17. szám alá (Vegytek-épülete). Az ügyfélfogadási rend változatlan maradt, hétfőn 8.00-15.00, szerdán 8.00-16.00 óráig tart. Telefonos ügyintézésre továbbra is a 06-30-837-4709-es telefonszámon, elektronikus úton a tmkom@tmkom.hu e-mail címen van lehetőség. A konténeres hulladékszállítással kapcsolatban a rendeles@tmkom.hu e-mail címen, vagy a 06-30-837-4709-es telefonszámon kereshetik az ügyintézőket. A zöldhulladék szállításához alkalmas Zöldzsák átvételére ügyfélfogadási időben van lehetőség. A lakosságot érintő másik jó hír, hogy a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Np. Kft. Postapartneri közreműködői szerződést kötött a Magyar Postával a Kertész út 10. szám alatti Kisposta üzemeltetésére. A postai szolgáltatás kibővül levél- és csomag küldemények teljes körű kezelésével (belföldi és nemzetközi küldemények, elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes küldemények, MPL csomag kezelés, letéti és postán maradó küldemények), postai borítékok, postabélyegek értékesítésével, postakonform áruk értékesítésével, illetékbélyeg értékesítéssel, pénzforgalmi és pénzügyi szolgáltatásokkal (pl.: csekkfelvétel, belföldi postautalvány), díjhiteles ügyfelek küldeményeinek kezelésével, mobilfeltöltéssel. A teljes körű postai szolgáltatások közül a biztosítási és értékpapír szolgáltatás nem lesz elérhető. Az átállást követően a kibővített postai szolgáltatásokkal 2023. november 13-tól várják az ügyfeleket.

Elfogadták az elszámolást a Katolikus és Református Temetők infrastrukturális fejlesztéséről és újabb 3 millió Ft-os támogatásáról döntöttek

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022-ben a Törökszentmiklós Római Katolikus Plébánia részére 1.500.000 Ft támogatást nyújtott a Katolikus Temető infrastrukturális fejlesztéséhez. A Plébánia a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolási kötelezettségének eleget tett, s e szerint egy teljesen új 152 méter hosszú, 120 cm széles beton járda kiépítésére használta fel az összeget, melyet 1.740.141.- Ft önerővel egészítettek ki. A Képviselő-testület a Törökszentmiklósi Református Egyházközség részére szintén 1.500.000 Ft támogatást nyújtott a Református Temető infrastrukturális fejlesztéséhez. A Támogatási szerződésben vállalt elszámolási kötelezettségének az Egyházközség is eleget tett, s a beszámoló szerint 4.258.456.- Ft önerővel egészítették ki az önkormányzati támogatás összegét, amelyből a Református Temető Petőfi utca felőli részén található kerítés 125 méteres szakaszán táblás tűzi-horganyozott elemek, valamint egy kétszárnyú kapu is megépítésre került ugyanezzel a technológiával. A Képviselő-testület elfogadta az elszámolást. Törökszentmiklós Városi Önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a Temetők infrastruktúra fejlesztésének támogatása megnevezéssel 3.000.000.- Ft összeget különített el. A Képviselő-testületnek ezzel a pénzeszközzel továbbra is az a célkitűzése, hogy a Törökszentmiklóson meglévő jelenleg is használt, de nem az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő temetők infrastrukturális fejlesztését elősegítse. A pénzeszközök átadásának feltétele, hogy a támogatási szerződésben nevesített temető tulajdonosa, az Önkormányzat által biztosított támogatási összeget, azzal azonos mértékben egészítse ki.  A forrás felhasználására felhívással keresték meg a Törökszentmiklósi Református Egyházközséget – a Református Temető tulajdonosát – és Törökszentmiklós Római Katolikus Plébániát – a Katolikus Temető tulajdonosát – amelyre benyújtották támogatási igényeiket. A Törökszentmiklósi Református Egyházközség 1.500.000 Ft támogatást kíván igénybe venni, amely összegből a ravatalozó tetőzetének felújítását tervezik megvalósítani. A Törökszentmiklós Római Katolikus Plébánia szintén 1.500.000 Ft támogatást kíván igénybe venni, amely összegből járda és kerítés építését tervezi megvalósítani. Vállalták, hogy a beruházásokat 2024. július 31. napjáig megvalósítják, az átadott pénzeszköz felhasználásáról pedig 2024. augusztus 31-ig elszámolnak.

2023. december 27.-2024. január 01. napjáig Igazgatási szünet elrendeléséről döntöttek

A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló hatályos Kormányrendelet szerint a Kormány által 2023. évre elrendelt téli igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart. Az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kell kiadni, előszőr a 2023. évre esedékes szabadságot, amennyiben ez nem elegendő, a 2024. évben esedékes szabadságot kell kiadni. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal a feladatait nem látja el és az ügyfélfogadás nem működik. Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési és egyéb eljárási határidőkbe. A fentiek alapján a Képviselő-testület elrendelte az igazgatási szünetet a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál 2023. december 27. napjától 2024. január 01. napjáig (3 munkanap) tartó időszakra.

Döntés született a szippantott szennyvíz elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatásról

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. levelében értesítette Törökszentmiklós Városi Ónkormányzatot, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, azaz szippantott szennyvíz elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatást befejezi. A TRV Zrt. indokai között szerepelt, hogy a közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeknek való megfelelés aránytalan terhet ró a TRV Zrt.-re, amelyet a továbbiakban nem tud vállalni. Ezzel kapcsolatosan szükséges volt a kötelező közszolgáltatás fenntartásához döntést hozni. Az Ónkormányzat felmérte azon lehetőségeket, hogy a közszolgáltatás biztosításához milyen anyagi és jogszabályi feltételek szükségesek. A TRV Zrt. által közölt adatok szerint a törökszentmiklósi szennyvíztisztítóba évente átlagosan 250-300 m3 szippantott szennyvíz érkezik. Az első lehetőség szerint, ha saját tulajdonú szolgáltatóval (Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.) látnák el a feladatot, az mintegy 750.000-800.000 Ft. éves bevételt jelentene. Jelenleg viszont a TMKOM Kft. nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges anyagi és tárgyi feltételekkel, így szükséges a TMKOM Kft. részére a megfelelő anyagi fedezet biztosítása, mely több tízmilliós nagyságrendű. Továbbá szükséges lenne az engedélyek beszerzése, valamint a hatósági eljárásokhoz tartozó igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése és egyéb egészségügyi feltételek biztosítása. Ezen túlmenően szükséges volna még külön megállapodás a TRV Zrt.-vel, amely alapján a háztartási szennyvíz ártalmatlanítási helyre történő elhelyezését engedélyezze. A második lehetőség kapcsán beszerzési eljárást folytattak le. Öt vállalkozás részére került kiküldésre Ajánlatkérés a feladat ellátására vonatkozóan. A megadott határidőig viszont egy vállalkozás sem nyújtott be érvényes ajánlatot. A megvizsgált lehetőségek kapcsán megállapításra került, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátása aránytalanul nagy terhet róna az Önkormányzatra, ezért a feladatellátásra vonatkozóan figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló törvényben leírtakra értesíteni szükséges a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a közszolgáltatás ellátására Törökszentmiklós közigazgatási területére közszolgáltatót jelöljön ki. A Képviselő-testületet egyhangúlag elfogadta határozati javaslatot.

Szóljon hozzá!