2024.06.18.
HírlapKultúraOktatás

Pedagógus nap 2023. június 9-én a Klein-Lábassy Kultúrkúriában

Markót Imre polgármester ünnepi köszöntőjét zenei közreműködés, Czihat Mónika zeneiskolai növendék gitárjátéka követte. A városban működő valamennyi nevelési-oktatási intézmény – függetlenül a fenntartó szervtől képviseltette magát ezen az eseményen.

Külön köszönet illette azokat a pedagógusokat, akik iskolájuk felkérésére – az önkormányzattal egyeztetve városi rendezvényeken, történelmi megemlékezéseken szerepet vállaltak. Öröm, hogy valamennyi iskola, óvodai tagintézmény kivette részét ebben a szolgálatban, munkában.

Az elmúlt tanév során elhalálozott és búcsúzni kellett: Fehér Mária fodrász szakoktató tanárnőtől. 2007-ben kezdte oktatói tevékenységét a Lábassy János Szakiskolában. Több évtizedes szakmai tudását hozta és adta át szeretettel az intézményben tanuló diákoknak. Első pillanattól kezdve lelkiismeretesen végeztea munkáját, és nem csak oktatóként segítette a tanulók szakmai felkészülését, hanem osztályfőnökként is számíthattak rá diákjai. A szociális ágazatban is folytatott oktatói tevékenységet egészen nyugdíjazásáig, 2017-ig. Az egy évvel ezelőtt diagnosztizált betegségét is pozitívan viselte, tele volt tervekkel és bízott azok megvalósításában.

Csirmaz László pedagógustól, aki a Kölcsey iskolában 1972-től nyugdíjba vonulásáig, 2009-ig dolgozott. 1978-ban orosz-ének szakon szerzett diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Elhivatott, őszinte, szuggesztív tanáregyéniség volt, tanítványai, kollégái és a szülők egyaránt tisztelték, szerették. Mindkét szakját tanította, de az énekzene állt szívéhez közelebb. 37 éven át vezette az iskolai énekkart. Szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt színvonalas nevelő-oktató munkát végzett. Színvonalas munkája elismeréseként 2008-ban a nevelőtestület Kölcsey Plakett kitüntetésben részesítette. Ez év június 5-én hunyt el.

Nyugdíjba vonulásuk alkalmával a következő pedagógusokat köszöntötték: Halmayné Bárdos Ildikó szakoktatót, a Karcagi Szakképzési Centrum Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola egyik legismertebb, legmegbecsültebb oktatóját, mezőgazdasági gépész műszaki tanárt. 1984. augusztus 31-én kezdett dolgozni az iskolában. Az eltelt évek során lelkiismeretesen és körültekintően végezte munkáját, melyet az iskola vezetősége is mindig nagyra értékelt.

Skara László Antal műszaki oktatót, a Karcagi Szakképzési Centrum Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola műszaki szakoktató pedagógusát. 1978 márciusa óta tagja az iskola kollektívájának. Munkáját mindig pontosan, precízen, alaposan végezte, ezt tanította és követelte meg a diákoktól is. Tanítványai számára példakép, kollégái minden körülmények között számíthattak rá, feladatait nagy lelkiismeretességgel, odafigyeléssel végezte. Értékrendje a diákok számára is fontos igazodási pontot jelentett.

Horváthné Turcsányi Ilona óvodapedagógust, aki pályáját Törökszentmiklóson az Összevont Óvodai Intézményben kezdte, majd 1986-ban a Damjanich úti óvodába került és 40 éves pályafutását ott is fejezte be. A sok-sok eltelt év alatt szeretettel ápolta az óvoda hagyományait, az alapítvány munkáját segítette. Személyiségében, szakmaiságában mindig igényes és megbízható volt és az is maradt. Embersége, szakma iránti elhivatottsága példaként szolgál az ifjú óvodapedagógusok előtt.

Hubai Istvánné óvodapedagógust, aki pályáját 1982-ben a fegyverneki Napköziotthonos Óvodában kezdte, majd 1986-tól Tiszabőn folytatta. 1989-től Törökszentmiklóson, az Összevont Óvodai Intézmény, Arany János úti óvodájába került és 40 éves pályafutását ott is fejezte be. Tagintézményvezető-helyettesként 8 évig, valamint gyermekvédelmi felelősként, később gyermekvédelmi munkacsoport-vezetőként is több éven keresztül figyelemmel kísérte és segítette a szűkebb és tágabb közösség munkáját. Pályafutása során sok kezdő, fiatal kollegájának volt meghatározó, segítő mentora, akikkel szívesen megosztotta szakmai tapasztalatait. 40 évig szívvel-lélekkel végezte munkáját, igazi pedagógusként, hivatásának tekintve azt.

Nagyné Bojtok Franciska kertészmérnök-műszaki tanárt, kollégiumi nevelőt, aki 1982-től, több mint 40 évig dolgozott a Székács Elemér Középiskola és Kollégiumban. Első diplomáját 1982-ben szerezte szakoktató, kertész üzemmérnökként a Kecskeméti Kertészeti Főiskolán, majd 1987-ben tanári végzettséget szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen kertészeti műszaki tanárként. Egész munkásságát meghatározta a tanulók egészség- és környezettudatos szemléletének formálása, melynek módjait, eszközeit számos módon igyekezett megtalálni és foganatosítani. A környezet- és egészségvédelem, a jövő nemzedék szemléletének formálása terén kifejtett több évtizedes munkássága elismeréseként 2019-ben a Környezetvédelmi Világnap alkalmából átnyújtandó Környezetünkért emlékplakettet vehette át. 2022 októberében ment nyugdíjba, ám továbbra is a Székács kollégiumának nevelőjeként tevékenykedik.

Polgárné Madarasi Zsuzsanna tanítónőt, aki általános iskolai tanulmányait a Bethlen Gábor Általános Iskolában végezte, ahová 1983. augusztus 1-jétől tért vissza, mint első és egyetlen munkahelyére. Az első két évet a Bacsó Béla úti iskolaegységben töltötte, ahol először második, majd harmadik osztályban tanított, zömében halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. 1991-től napjainkig alsós (matematika-számítástechnika, illetve testnevelés-számítástechnika tagozatos) tehetséggondozó osztályokban tanított. Folyamatosan vezetett szakköröket magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból a tehetséggondozás és a versenyekre való felkészítés jegyében. Munkájában rendszerszerető és nyitott, a pozitívumokra támaszkodva értékeli, motiválja tanulóit. Példamutatóan közvetíti a gyermekek felé keresztyén hitbeli meggyőződését, és az erkölcsi értékeket.

A Karcagi Szakképzési Centrum vezetősége Ernesztné Csatári Ida tanügyi referens által írt levél felolvasására is sor került az ünnepségen, ahol a nyilvánosság előtt méltatták a Karcagi SZC Lábassy János Technikum és Szakképző Iskola oktatói testületét. Köszönetüket fejezték ki az intézményben dolgozóknak azért a több évnyi elkötelezett szakmai munkáért, melynek során az iskola a fejlődés útján nagyot lépett előre. Többek között kiemelték a tanulólétszám jelentős növekedését, a diákok magatartásának pozitív irányú változását, a szülői házzal való megerősödött kapcsolattartást. Méltatták, hogy a tanműhelyek korszerűsítésével, az intézmény képzési palettájának szélesítésével és megújításával egy stabil, a munkaerőpiaci igényekre rugalmasan reagáló felnőttoktatási és felnőttképzési rendszert sikerült kiépíteni. Köszönik az oktatói testület elhivatott és kitartó oktató-nevelő munkáját, mellyel támogató, biztos hátteret nyújt a diákoknak. Az iskola előtt álló kihívások teljesítéséhez pedig további jó egészséget és számos szakmai sikert kívánnak!

Kálmán Andrea igazgató asszonyt az általa vezetett intézmény nevelőtestülete és diákközössége is köszöntötte, ami meglepetés volt számára. 2005 óta tagja a tantestületnek, kezdetben szakoktató, fodrász szakmai és elméleti tanár volt. 2015-től gyakorlati oktatásvezető, majd intézményvezető-helyettes. 2016-tól megbízott, majd kinevezett igazgatóként vezeti az intézményt. A szociálpedagógia és a neveléstudomány kiemelt szakterületei pedagógiai tevékenységének. 2016-tól a tanulni vágyó felnőttek képzése, oktatása kiemelt területe lett munkásságának. Adottak voltak a tanműhelyek, és egy álom, hogy be lehetne népesíteni ezeket, hiszen az élethosszig tartó tanulás jegyében a felnőttek is vágyhatnak új szakmára, új ismeretekre. Ma már 800 fő fölött jár a Lábassy János Szakképző Iskola és Technikum nappali és felnőtt tanulóinak létszáma. Kedvenc mondása: „Azt kapsz, amit adsz”. Ő sokaknak átadta már a tudását, pozitív életszemléletét, gyermekszeretetét és nyújtott segítő kezet nekik. Kitüntetése a diákok, a szakmai partnerek és a kollégák megbecsülését és szeretetét is tükrözi.

„önmagában az ember – … nem is ember. Örömünk, boldogságunk, jólétünk forrása a másik ember. Csak ketten alkotunk egyet, mert az egyik minden vonatkozásban függ a másiktól. Ebben benne foglaltatik, hogy a diák is ember, mindegyik egy másik ember, akihez a pedagógusnak úgy kell viszonyulnia, hogy megértsék, kiegészítsék egymást”. (Karácsony Sándor)

Az állófogadáson Polgár András alpolgármester mondott pohárköszöntőt.

Viski-Latorné Dögei Edit

Szóljon hozzá!